Powrót

Terms of service

Zasady i warunki usługi

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA I REJESTRACJI W SERWISIE JUSTFITEMS.PL

Umowa obowiązuje: od 15.02.2020r

1. Zakres Umowy

Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej: OWU) obejmują warunki, w jakich Justfit technology Limited. (dalej: Dostawca) udostępnia Użytkownikowi produkty i usługi dostępne w serwisie www.justfitart.com.
Dane kontaktowe Dostawcy są następujące:
Nazwa: Justfit Technology Limited Coorporation

Siedziba: 14/A Levente ul. Csomad, 2161

Adres e-mail: info@justfitart.com

Telefon: +36 70 666 9988

Numer rejestracyjny firmy: 13-09-196285

Sąd rejestrowy: Sąd Rejestrowy Sądu Okręgowego w Budapeszcie

NIP: 23271676-2-13

Numer identyfikacji podatkowej: HU23271676

Instytucja finansowa prowadząca rachunek: Raiffeisen Bank Rt.

Numer konta bankowego:

HUF:12010453-01568992-00100005

EUR: 12010453-01568992-00200002

1.3. Dostawca zapewnia Użytkownikowi następujące usługi na stronach internetowych:

Rejestracja na stronie internetowej

Zapisanie się do biuletynów promocyjnych

Rozporządzenie: 45/2014. (II. 26.) Rozporządzenie rządu w sprawie szczegółowych zasad między konsumentem a przedsiębiorcą.

Pośredni dostawca usług: Dostawca jednej lub kilku następujących usług handlu elektronicznego oraz Dostawca usług społeczeństwa informacyjnego określonych w ustawie o usługach społeczeństwa informacyjnego (2001. (Ektv.) 2. § l):

Proste wprowadzanie danych i udostępnianie danych
Buforowanie
Usługa hostingowa
Usługa wyszukiwania
Obsługa aplikacji

2. Prawa i obowiązki stron umowy

2.1. Usługodawca zapewnia interfejs chroniony loginem i hasłem, co gwarantuje, że dostęp do danych Użytkownika możliwy jest wyłącznie za pomocą wybranego przez Użytkownika loginu i hasła, które można w każdej chwili zmienić.

2.2. Osobę posługującą się łącznie loginem i hasłem uważa się za uprawnioną do składania oświadczeń.

2.3. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych osobowych podanych przy rejestracji i zawarciu umowy w ciągu 5 dni. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niedokładnością treści lub niepowiadomieniem Dostawcy o zmianach danych.

2.4. Dostawca nie zobowiązuje Użytkownika do wpłacenia Kaucji ani żadnego innego zabezpieczenia finansowego.

2.5. Usługodawca poinformuje Użytkownika, że kodeks postępowania zgodny z ustawą o zakazie nieuczciwego handlu wobec konsumentów nie jest dostępny.

2.6. Dostawca podjął niezbędne środki ochronne w celu ochrony danych przechowywanych na serwerach obsługiwanych przez Dostawcę. Dostawca stosuje odpowiednie metody szyfrowania w celu ochrony danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane zabezpieczonym kanałem pomiędzy Dostawcą a Podwykonawcą Dostawcy w zakresie przetwarzania danych.

2.7 Oprogramowanie obsługujące serwis jest kompatybilne ze wszystkimi standardowymi przeglądarkami.

2.8. W celu złożenia reklamacji Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@justfitart.com

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko, adres i adres e-mail Użytkownika
Dokładna nazwa produktu objętego postępowaniem
Data i godzina rejestracji
Czas zgłoszenia awarii
Opis usterki
Roszczenie klienta do wykonania
2.9. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana za zasadną, Usługodawca uzasadni swoje stanowisko.

2.10. W przypadku reklamacji Użytkownik może zwrócić się do Organu Rozjemczego. Właściwym organem rozjemczym według siedziby Usługodawcy jest:

Budapesti Békéltető Testület (organ pojednawczy w Budapeszcie)

Adres: 99 Krisztina Krt. Budapeszt 1016

Adres pocztowy: 1253 Budapeszt, Pf.: 10.

Adres e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Faks: +36 1 488 2186

Telefon: +36 1 488 2131

3. Ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Do korzystania z serwisu Użytkownik potrzebuje odpowiedniego łącza internetowego.

3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufne traktowanie swojego loginu i hasła. Ponadto Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania, które miały miejsce przy użyciu jego loginu i hasła lub innego dostępu użytkownika udzielonego przez Użytkownika. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Dostawcę o jakimkolwiek nielegalnym użyciu jego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

3.3. Użytkownik powinien ustawić hasło o odpowiedniej sile i modyfikować je w odpowiednich odstępach czasu.

3.4. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o to, aby własny sprzęt był wolny od wirusów i innego złośliwego oprogramowania oraz chronił go przed nieupoważnionymi intruzami (np.: Firewall). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania szkodliwych programów na sprzęcie klienta.

3.5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności poza swoim zakresem ani za szkody spowodowane błędami ograniczającymi korzystanie z Oprogramowania.

Zakres usługodawcy:

Centralny system serwisu
Udostępniony interfejs online dla Użytkownika
W szczególności poza zakresem Dostawcy:

Degradacja lub błędy spowodowane jakością internetu i sieci lokalnej, przepustowością, przeciążeniem spowodowanym przez inne systemy (np. Sieć, oprogramowanie)
Zasilacz
Trudniejsza awaria
Stacja robocza po stronie klienta, sieć lokalna
Niewłaściwe użytkowanie
Nieprawidłowe działanie systemów operacyjnych i innych programów systemowych (np.: Baza danych)
Zakresy te określają punkty rozgraniczenia wykonania umowy pomiędzy stronami, czy ustalenia odpowiedzialności za naruszenie umowy

4. Raportowanie błędów, obsługa Helpdesk

4.1. Użytkownik może zgłaszać błędy dotyczące działania usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej elektronicznej platformy zgłaszania błędów dostępnej w języku węgierskim (adres e-mail obsługi klienta: support@justfit.com )

Raport o błędzie musi zawierać następujące informacje:
Nazwa użytkownika, którego dotyczy problem
Czas wykrycia błędu
Nazwa użytkownika
Szczegółowy opis błędu
Dostawca przeprowadza rozwiązywanie problemów w dni powszednie w godzinach od 8:30 do 17:00. W przypadku zgłoszenia błędu w godzinach pracy, Dostawca odpowie na zgłoszenie błędu w ciągu 24 godzin.

Jeśli zgłoszenie błędu nastąpi poza godzinami pracy, termin na reakcję upływa 24 godziny od godziny 8:30 następnego dnia roboczego. Usługodawca poinformuje o możliwych przyczynach błędu oraz przewidywanym czasie rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania problemów lub poprosi o dalsze szczegóły w celu zidentyfikowania, odtworzenia i usunięcia błędu.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych tylko wyraźnie określona osoba może udzielać informacji lub akceptować zgłaszanie błędów.

4.2. Użytkownik zbada w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z usługą, czy błąd leży po stronie Użytkownika, czy strony trzeciej wymaganej do korzystania z usługi. Użytkownik może zgłosić błąd dopiero po uzyskaniu pewności, że błąd wystąpił w zakresie Dostawcy.

4.3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie tylko wtedy, gdy Użytkownik poinformuje Dostawcę o błędzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z adresu e-mail wskazanego w punkcie 7.3) lub korzystając ze szczegółowej powierzchni zgłaszania błędów, aby Dostawca mógł jasno określić błąd.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu zapewnienia jakości elektroniczne raportowanie błędów i e-maile wysłane w związku z błędem mogą zostać przywrócone do czasu wygaśnięcia roszczenia. Moment zgłoszenia błędu to moment, w którym użytkownik zgłasza błąd w sposób jasny i definiowalny.

4.4. Za opóźnienie nie uważa się sytuacji, gdy Usługodawca nie jest w stanie dotrzymać terminu z przyczyn od niego niezależnych.

4.5. Usługodawca stale rozwija usługi serwisu i zleca je w czasie oznaczonym drogą elektroniczną. W przypadku poważnego błędu Dostawca może zmodyfikować system bez uprzedniego powiadomienia i udostępnić aktualizację.

5. Prawo użytkowania

5.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Dostawca korzysta z pełnej ochrony praw autorskich w odniesieniu do oprogramowania strony internetowej.

5.2. Znaki towarowe, logo, grafiki, zdjęcia, animacje, filmy i teksty objęte prawem autorskim lub własnością przemysłową stanowią własność intelektualną Dostawcy, Dostawca jest uprawniony do używania i zezwalania na każde użycie. Użytkownik ma prawo do udostępniania treści, w tym tych dzieł sztuki, ale nie może wykorzystywać ich w żadnej innej formie.

6. Zarządzanie danymi, Ochrona danych

6.1. Dostawca poinformuje Użytkownika o:

W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika przechowywanych w bazie danych użytkowników justfitart.com Justfit Technology Limited (14/A Levente st. Csomád, 2161) jest administratorem danych.

6.2. Dostawca traktuje dane podane podczas rejestracji, zapisywania się do newslettera promocyjnego oraz przesłane, zapisane lub wygenerowane po rejestracji w sposób poufny, zapewniając ich bezpieczeństwo. Dostawca przekazuje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie na warunkach określonych w oświadczeniu Dostawcy o ochronie danych. Dostawca zachowuje najwyższą ostrożność podczas przywracania danych i zarządzania nimi. W tym celu Dostawca wykorzystuje technologie sprzętowe i programowe o wysokim bezpieczeństwie operacyjnym i danych, często sprawdza ich funkcje iw razie potrzeby aktualizuje je lub wymienia.

6.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane nieprzewidzianą, częściową lub całkowitą utratą danych, o ile stało się to w wyniku nieprzewidywalnego zdarzenia, na które Dostawca nie ma wpływu. (vis major)

6.4. Usługodawca przywróci dane osobowe podane przez Użytkownika (karta danych, ankieta, baza danych, ustawienia do czasu rozwiązania umowy lub usunięcia zainicjowanego przez Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy zobowiązują Dostawcę do przywrócenia danych osobowych, w którym to przypadku Usługodawca przywróci dane w ciągu termin określony przepisami.

6.5. Pracownicy, podwykonawcy i agenci Usługodawcy są zobowiązani do działania zgodnie z tą samą ochroną danych i obowiązkiem zachowania poufności, co Usługodawca.

6.6. W celu zapewnienia ochrony danych systemy informatyczne obsługujące dane osobowe mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia dostępu. Odpowiednie zezwolenie dostępu oznacza, że dostęp każdej osoby jest ograniczony w zakresie niezbędnym do wykonywania jej pracy. Poza tym tylko pracownicy, którzy zarządzają lub przetwarzają dane, mogą uzyskać dostęp. Dostawca będzie często przeglądać uprawnienia dostępu i ich wykorzystanie.

6.7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Dostawca postępował z jego danymi osobowymi zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu o ochronie danych.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Dni robocze wymienione w umowie oznaczają oficjalne dni robocze publikowane przez Republikę Węgierską według czasu środkowoeuropejskiego (CET)

7.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, jej wykonania, naruszenia, rozwiązania lub dotyczące jej ważności lub interpretacji będą rozstrzygane pokojowo. Strony mogą zwrócić się do sądu tylko wtedy, gdy nie udało im się rozwiązać sporu w sposób pokojowy. Sądy węgierskie są upoważnione do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają postanowienia Statutu nr V. 2013 (węgierski kodeks cywilny)